KERJAYA DI PDT

 

Permodalan Darul Ta’zim adalah Instrumen Pelaburan yang sentiasa bergiat aktif di negeri Johor; berperanan untuk memaksimumkan pulangan pelaburan kepada kerajaan Negeri Johor melalui pelaburan dalam bentuk pegangan ekuiti dan hartanah.

Selaras dengan perkembangan semasa, Permodalan Darul Ta’zim kini membuka peluang kepada individu yang aktif dan bermotivasi untuk bersama-sama meneruskan kemajuan di Permodalan Darul Ta’zim untuk mengisi kekosongan jawatan berikut.

Eksekutif

(Kewangan)

PENEMPATAN

Permodalan Darul Ta’zim Sdn. Bhd.

Syarat Kelayakan

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Memiliki kelayakan Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
 3. Mempunyai pengalaman sekurang kurangnya TIGA (3) tahun di dalam bidang berkaitan;
 4. Mahir berkomunikasi di dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia sama ada secara lisan dan bertulis;
 5. Mahir menggunakan sistem perakaunan, Microsoft Office 365 dan seumpamanya.

Tugas & Tanggungjawab

 1. Menyediakan dan menyerahkan Akaun Pengurusan bulanan PDT dan anak syarikat kepada Penolong Pengurus Kewangan yang terdiri daripada Ringkasan Eksekutif, Penyata Untung Rugi, Penyata Aliran Tunai dan Penyata Kewangan;
 2. Menyemak invois penghutang Anak Syarikat Kumpulan PDT setiap bulan;
 3. Menyemak resit bayaran penghutang di Anak Syarikat Kumpulan PDT;
 4. Menyemak Penyata Penyesuaian Bank Anak Syarikat Kumpulan PDT disediakan setiap bulan;
 5. Memastikan bayaran kepada pembekal disediakan mengikut kitaran bayaran;
 6. Menyemak baucer bayaran, cek dan transaksi Anak Syarikat Kumpulan PDT bayaran atas talian;
 7. Menyemak baucer bayaran wang panjar Anak Syarikat Kumpulan PDT;
 8. Memastikan dan menyemak ‘fixed asset registered’ Anak Syarikat Kumpulan PDT dikemaskini;
 9. Merekod dan menyemak transaksi jurnal Anak Syarikat Kumpulan PDT;
 10. Penyediaan memo dan surat;
 11. Menyediakan Bajet Tahunan PDT dan Anak Syarikat Kumpulan PDT;
 12. Penglibatan dalam aktiviti-aktiviti audit tahunan bersama Juruaudit Luar (preliminary audit dan final audit);
 13. Menyemak Laporan dan Penyata Kewangan Beraudit tahunan PDT dan Anak Syarikat Kumpulan PDT;
 14. Menyemak pengiraan zakat Anak Syarikat Kumpulan PDT;
 15. Menyemak pengiraan cukai syarikat tahunan (CP204 dan CP204A);
 16. Penyediaan Kertas Kelulusan Lembaga Pengarah;
 17. Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Penolong Pengurus Kewangan dan Timbalan Presiden Korporat dan Kewangan dari semasa ke semasa.

Pelatih

(Kewangan)

PENEMPATAN

Permodalan Darul Ta’zim Sdn. Bhd.

Syarat Kelayakan

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Memiliki kelayakan minima Diploma atau Ijazah Sarjana Muda Perakaunan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya;
 3. Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya SATU (1) tahun di dalam bidang yang berkaitan dan GRADUAN BARU yang memiliki Diploma atau Ijazah Sarjana Muda Perakaunan boleh dipertimbangkan;
 4. Mahir berkomunikasi di dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia sama ada secara lisan dan bertulis;
 5. Mempunyai kemahiran menggunakan sistem perisian perakaunan dan Microsoft Office 365.

Tugas & Tanggungjawab

 1. Membantu merekod wang panjar ke dalam buku wang panjar;
 2. Membantu dalam sistem pemfailan dokumen perakaunan;
 3. Membantu Pembantu Akaun menyediakan invois bulanan;
 4. Membantu Penolong Pengurus dalam menguruskan hal-hal berkaitan pentadbiran Jabatan Kewangan;
 5. Menjalankan tugas-tugas tambahan yang diarahkan oleh Eksekutif Kewangan, Penolong Pengurus Kewangan, Timbalan Presiden Korporat dan Kewangan (TPC&F) dari semasa ke semasa.

Pembantu

(Sumber Manusia)

PENEMPATAN

Permodalan Darul Ta’zim Sdn. Bhd.

Syarat Kelayakan

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Memiliki Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia (Kepujian) yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
 3. Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya DUA (2) tahun di dalam bidang berkaitan;
 4. Mahir berkomunikasi di dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia sama ada secara lisan dan bertulis;
 5. Mahir menggunakan sistem sumber manusia seperti FlexHR, Microsoft Office 365 dan seumpamanya;
 6. Mempunyai pengetahuan berkaitan Akta Kerja 1955 (Akta 265).

Tugas & Tanggungjawab

 1. Membantu analisa keperluan latihan dan pembangunan di Jabatan Sumber Manusia bagi semua peringkat jawatan di dalam syarikat;
 2. Membangunkan program yang sepadan dengan keperluan latihan dan pembangunan pekerja;
 3. Menyediakan borang penilaian prestasi tahunan kepada semua pekerja syarikat pada setiap tiga (3) bulan sebelum hujung tahun;
 4. Menyediakan borang penilaian prestasi pekerja semasa proses pengesahan jawatan dan proses status perkhidmatan pekerja dilaksanakan;
 5. Membantu dalam menyelaraskan latihan dan pembangunan pekerja dengan ketua jabatan;
 6. Menjalankan kerja penilaian, kaji selidik dan mengenalpasti jurang pengetahuan dan kemahiran seterusnya mengambil langkah-langkah untuk memastikan jurang tersebut dikurangkan dan seterusnya ditutup dengan program-program pembelajaran dan pendedahan pengalaman.
 7. Membantu menyediakan prosedur latihan dan pembangunan yang akan dijalankan.
 8. Membantu analisa keberkesanan latihan dan pembangunan yang telah dijalankan.
 9. Membantu dalam memperbaharui latihan dan pembangunan bagi Jabatan Sumber Manusia.
 10. Melaksanakan sesi orientasi kepada pekerja baru semasa melaporkan diri di syarikat.
 11. Menyediakan laporan kehadiran pekerja secara bulanan melalui rekod kad perakam waktu pekerja.
 12. Melaksanakan arahan kerja dari Ketua Jabatan dan Timbalan Presiden Komunikasi, Pentadbiran dan Sumber Manusia dari semasa ke semasa.

Pembantu Eksekutif Kanan

(Pemantauan Projek)

PENEMPATAN

Permodalan Darul Ta’zim Sdn. Bhd.

Syarat Kelayakan

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Memiliki kelayakan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) pengkhususan Kejuruteraan Awam / Mekanikal / Elektrik yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
 3. Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya DUA (2) tahun di dalam bidang berkaitan;
 4. Mahir berkomunikasi di dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia sama ada secara lisan dan bertulis;
 5. Mahir menggunakan Microsoft Office 365 dan seumpamanya.

Tugas & Tanggungjawab

 1. Membantu pelaksanaan tugas-tugas Jabatan Pemantauan Projek berjalan dengan lancar sebagaimana arahan Eksekutif;
 2. Membantu menjalankan pemantauan pencapaian projek semasa proses bidaan atau prapembinaan (tender / pre-construction), pembinaan (construction) dan selepas pembinaan siao (post-construction) bagi memastikan pelaksanaan sesebuah projek mengikut tempoh masa kontrak atau garis masa dan sasaran yang telah ditetapkan;
 3. Membantu menjalankan lawatan tapak mengikut keperluan bagi memeriksa keadaan (termasuklah mengenalpasti isu dan masalah) di tapak projek dan menyertai lawatan kerja yang melibatkan pihak pengurusan tertinggi PDT atau Pegawai Kerajaan;
 4. Membantu menjalankan sesi engagement, mengadakan dan menyertai mesyuarat bersama rakan kongsi syarikat usahasama dan pihak berkepentingan bagi menyelaras perancangan pelaksanaan projek, memantau dan menilai prestasi pelaksanaan projek dari semasa ke semasa dan pemakluman sebarang perubahan berkaitan projek;
 5. Menyediakan maklumat hasil pemantauan di lawatan tapak atau mesyuarat yang disertai melalui laporan atau minit mesyuarat bagi pemakluman kepada pihak pengurusan tertinggi PDT;
 6. Membantu menyediakan laporan berkaitan projek bagi pelaporan kepada pihak pengurusan tertinggi PDT;
 7. Mengemaskini urusan pentadbiran bagi Sektor Penyelidikan dan Pemantaun Projek (RPM) dari semasa ke semasa terutamanya perekodan dokumen, sistem fail dan pengkalan data projek;
 8. Membantu menyediakan Prosedur Operasi Standard (SOP) Jabatan Pemantauan Projek PDT dan mematuhi SOP mengikut proses dan carta alir yang berkaitan sebagaimana yang telah diluluskan oleh pihak pengurusan tertinggi PDT;
 9. Membantu penyediaan maklumat teknikal bagi cadangan projek baharu atau berpotensi bagi penilaian kebolehlaksanaan sesebuah projek;
 10. Membantu menyediakan kertas cadangan dan slaid pembentangan maklumat projek secara kreatif bagi sektor RPM bagi kegunaan mesyuarat khas PDT dan bagi tujuantujuan lain yang berkaitan;
 11. Menyediakan laporan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) bagi Pembantu Pemantauan Projek PDT berdasarkan keterangan tugas yang telah ditetapkan untuk kelulusan Timbalan Presiden RPM;
 12. Menyertai latihan, bengkel dan seminar yang bersesuaian dengan skop keterangan tugas terkini dari semasa ke semasa bagi memenuhi keperluan jumlah jam latihan yang ditetapkan oleh Jabatan Sumber Manusia;
 13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Timbalan Presiden RPM dari semasa ke semasa.

Tugas-Tugas Khas

 1. Menyelaras dan membantu melaksanakan tugas yang melibatkan urus tadbir syarikat PDT Oil & Gas Services Sdn Bhd dari semasa ke semasa termasuklah mewakili syarikat untuk urusan rasmi, penyediaan laporan & kertas kelulusan ahli lembaga pengarah, perekodan dokumen, pengurusan sistem fail dan pangkalan data dan tugas-tugas lain yang berkaitan sebagaimana arahan Ketua Pegawai Eksekutif PDT Oil & Gas Services Sdn Bhd;
 2. Menyelaras urus tadbir kos dan kontrak syarikat yang melibatkan tender dan proses perolehan serta pembayaran syarikat;
 3. Menyelaras dan membantu tugas-tugas yang melibatkan hal ehwal pengurusan syarikat bagi memastikan fungsi dan peranan syarikat dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan selaras dengan objektif penubuhannya.

Pelatih

(Penyelidikan)

PENEMPATAN

Permodalan Darul Ta’zim Sdn. Bhd.

Syarat Kelayakan

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Memiliki kelayakan Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
 3. Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya SATU (1) tahun di dalam bidang berkaitan dan GRADUAN BARU yang memiliki Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) boleh dipertimbangkan;
 4. Mahir berkomunikasi di dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia sama ada secara lisan dan bertulis;
 5. Mahir menggunakan Microsoft Office 365 dan seumpamanya.

Tugas & Tanggungjawab

 1. Membantu pelaksanaan tugas-tugas pentadbiran bagi Sektor Penyelidikan dan Pemantauan Projek (RPM);
 2. Membantu dalam urusan dokumentasi dan surat-menyurat serta sistem fail dan pangkalan data Sektor RPM dikemaskini dari semasa ke semasa;
 3. Membantu menyelaras mesyuarat atau perbincangan yang berkaitan dalam Sektor RPM dari segi jemputan, tempahan bilik mesyuarat, penyediaan dokumentasi dan kelengkapan bagi mesyuarat berkenaan;
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Timbalan Presiden RPM dari semasa ke semasa.

Pembantu

(Operasi Pembentungan)

PENEMPATAN

Johor Special Water Sdn. Bhd.

Syarat Kelayakan

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Memiliki kelayakan minima Diploma atau Ijazah Sarjana Muda pengkhususan Kejuruteraan Awam / Mekanikal / Elektrik yang diiktiraf atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
 3. Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya TIGA (3) tahun di dalam menyelia dan di dalam bidang berkaitan;
 4. Mahir berkomunikasi di dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia sama ada secara lisan dan bertulis;
 5. Memiliki keupayaan teknikal dan kemahiran analitikal yang tinggi dalam proses loji rawatan air, air sisa atau kumbahan;
 6. Mahir mengendalikan computer seperti Microsoft Office 365 dan berpengalaman menggunakan sistem atau aplikasi yang melibatkan perniagaan korporat seperti SAP;
 7. Memiliki mana-mana sijil kompeten yang berkaitan adalah satu kelebihan;
 8. Mempunyai daya kepimpinan yang baik;
 9. Boleh bekerja dengan pengawalan yang minimum;
 10. Cekap dalam mengendalikan situasi dan mengambil tindakan pembaikan segera;
 11. Berkemahiran dalam menilai risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan;
 12. Berkemahiran dalam merencana kerja-kerja penyelenggaraan berjadual;
 13. Seorang yang berinovasi dan mempunyai inisiatif yang tinggi;
 14. Berkemahiran dalam menyediakan laporan operasi.

Tugas & Tanggungjawab

 1. Menyelia, menyelaras dan memantau operasi dan selenggara loji rawatan kumbahan serta rumah pam rangkaian secara optima tanpa mengabaikan prestasi proses rawatan dan peralatan loji yang boleh bagi memenuhi sasaran tahap perkhidmatan ditetapkan tanpa mendatangkan kacauganggu penduduk berdekatan mahupun alam sekitar;
 2. Memastikan jadual lawatan loji rawatan kumbahan (Kekerapan Penyenggaraan Loji) sebagaimana keperluan arahan kerja (OPI, SOG, SOP) dipenuhi;
 3. Menyedia, menyenarai, memeriksa dan mengesahkan tugas-tugas untuk setiap loji dan rumah pam rangkaian;
 4. Memastikan keperluan, peralatan, kelengkapan dan bahan-bahan yang diperlukan pasukan operasi dan selenggara mencukupi agar dapat memberikan perkhidmatan yang cekap;
 5. Mengawasi kontrak, memeriksa dan mengesahkan semua perkhidmatan yang diperoleh dan bahan yang diserahkan supaya mematuhi spesifikasi dan piawaian;
 6. Memproses tuntutan pembayaran tepat pada masanya;
 7. Menyemak semula helaian maklumbalas (laporan operasi) dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan operasi loji rawatan yang teratur dan cekap;
 8. Memantau kawalan proses loji rawatan dan memantau kualiti efluen serta mencadangkan langkah-langkah mitigasi atau pemulihan bagi loji rawatan kumbahan yang tidak mematuhi piawaian;
 9. Membantu memastikan segala jenis aduan orang awam diselesaikan dalam tempoh perkhidmatan ditetapkan;
 10. Menyelaras pelaksanaan untuk proses pembaikan pemasangan dan alatan loji;Melatih kakitangan dalam mematuhi Prosedur Operasi Standard (SOP) dalam bekerja;
 11. Membantu menjalankan kerja-kerja yang berkaitan dengan bidang tugas seperti yang diarahkan oleh peringkat seterusnya (atasan);
 12. Memantau dan melaksana pelan kesihatan dan keselamatan kakitangan. Memastikan kakitangan dan kontraktor sentiasa mematuhi dan mengamalkan peraturan, prosedur dan amalan kerja selamat;
 13. Memantau dan memastikan kesemua kontrak adalah mematuhi segala obligasi ditetapkan; memeriksa dan mengesahkan kerja-kerja dan pengesyoran tuntutan serta bayaran dalam tempoh ditetapkan;
 14. Melakukan pemeriksaan loji-loji yang akan atau baru diambilalih;
 15. Membantu berhubung dengan pihak Indah Water Konsortium (IWK) berkaitan isu-isu dibangkitkan berkaitan operasi dan selenggara serta menyelesaikan isu berkenaan dengan segera;
 16. Membantu mengekalkan, menyokong, melaksana dan mengamalkan apa-apa sistem yang diperkenalkan seperti ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, 5S, OHSAS 18001 & MS 1722 etc.) untuk memastikan pematuhan syarat ditetapkan;
 17. Membantu melaksanakan kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh pegawai atasan dari semasa ke semasa yang berkaitan dengan pekerjaan serta seiring dengan sifat perniagaan syarikat.

Eksekutif

(Kewangan)

PENEMPATAN

Perbadanan Usahawan Johor Sdn. Bhd.

Syarat Kelayakan

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Memiliki kelayakan Ijazah Sarjana Muda Perakaunan / Kewangan (Kepujian) yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
 3. Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya LIMA (5) tahun di dalam bidang berkaitan;
 4. Mahir berkomunikasi di dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia sama ada secara lisan dan bertulis;
 5. Mahir menggunakan sistem perakaunan seperti SQL, Microsoft Office 365, sistem perbankan internet dan seumpamanya.

Tugas & Tanggungjawab

 1. Bertanggungjawab menguruskan hal-hal berkaitan dengan akaun dan transaksi GL & RL seperti invois, lejer, “delivery order”, nota debit dan memantau transaksi harian.
 2. Menutup akaun kewangan pada setiap bulan atau pada tempoh yang telah ditetapkan contohnya suku tahun, setengah tahun dan sebagainya.
 3. Menyediakan laporan kewangan harian, bulanan, suku tahun dan tahunan jika perlu.
 4. Menyediakan laporan kewangan yang lengkap iaitu kunci kira-kira, “balance sheet”, “income statement”, “profit and loss” (P&L), aliran dan lain-lain laporan “full set account”.
 5. Membuat catatan, rekod keluar masuk tunai (debit atau kredit) dan membuat analisa pengiraan yang sewajarnya keatas kewangan syarikat.
 6. Mengekalkan kawalan perakaunan dengan menyediakan dan mengesyorkan dasar dan prosedur.
 7. Mengira kos pengendalian dan pengeluaran.
 8. Menguruskan fail dan dokumentasi akaun “P&C filing”.
 9. Membantu auditor dalam hal-hal berkaitan audit dan menyediakan dokumen yang diperlukan oleh auditor untuk audit.
 10. Membuat cek, menunaikan cek dan mengeluarkan resit.
 11. Pembukaan akaun bank yang baru dan kemaskini akaun (berurusan dengan pihak bank).
 12. Menyediakan penyata cukai syarikat dan menjawab segala pertanyaan berkaitan cukai.
 13. Pengunaan sistem dan kemasukan data dalam sistem perakaunan syarikat “accounting system”.
 14. Merekodkan semua aset syarikat
 15. Membuat pembayaran “expenses” bulanan syarikat seperti bil air, elektrik, internet, KWSP, SOCSO, pembayaran kepada vendor dan panel-panel hospital dan klinik dan lainlain.
 16. Bertanggungjawab melaksanakan, menyelia sistem dan operasi berkaitan dengan akaun pembayaran gaji, kutipan hasil, terimaan hasil, klasifikasi hasil, penyelenggaraan buku tunai, daftar deposit, amanah dan penyediaan laporan tahunan.
 17. Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh majikan.
 18. Melaksanakan arahan kerja dari Pengarah Eksekutif dan Pengurusan Tertinggi dari semasa ke semasa.

Pembantu

(Kewangan)

PENEMPATAN

Perbadanan Usahawan Johor Sdn. Bhd.

Syarat Kelayakan

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Memiliki kelayakan minima Diploma atau Ijazah Sarjana Muda pengkhususan Perakaunan / Kewangan / Perbankan yang diiktiraf atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
 3. Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya DUA (2) tahun di dalam bidang berkaitan;
 4. Mahir berkomunikasi di dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia sama ada secara lisan dan bertulis;
 5. Mempunyai kemahiran menggunakan sistem perisian perakaunan dan Microsoft Office 365;
 6. Berfikiran kreatif dan inovatif.

Tugas & Tanggungjawab

 1. Merekod data dalam sistem perakaunan pada setiap bulan;
 2. Penyediaan serta merekodkan baucer bayaran, cek dan buku tunai pada setiap bulan;
 3. Penyediaan baucer bayaran dan cek bagi semakan eksekutif pada setiap bulan;
 4. Menyediakan invois kepada semua penghutang setiap bulan;
 5. Menyemak dokumen-dokumen berkaitan serta memastikan dokumen tersebut lengkap sebelum baucer bayaran disediakan beserta pemakluman, perakuan dan pengesahan daripada sektor berkaitan;
 6. Mengeluarkan rekod rasmi ‘Official Record’ (OR) setiap bulan;
 7. Merekodkan baucer bayaran dalam sistem perakaunan, penyediaan cek dan buku tunai;
 8. Pengeluaran baucer bayaran setiap bulan;
 9. Merekod wang panjar ke dalam buku wang panjar;
 10. Sistem pemfailan dokumen perakaunan dan penyediaan memo dan surat – baucer bayaran, penyata bank, simpanan tetap, memo dan lain-lain;
 11. Merekodkan data jurnal;
 12. Penyerahan akaun pengurusan bulanan PDT pada setiap bulan;
 13. Membantu eksekutif kewangan dalam ‘bank recon’;
 14. Penyediaan Indeks Prestasi Utama (KPI) dan Prosedur Operasi Standard (SOP);
 15. Memantau sistem perakaunan SQL;
 16. Melaksanakan arahan kerja dari Eksekutif Kewangan, Pengarah Eksekutif dan Pengurusan Tertinggi dari semasa ke semasa.

Pembantu

(Setiausaha)

PENEMPATAN

Perbadanan Usahawan Johor Sdn. Bhd.

Syarat Kelayakan

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Memiliki kelayakan Diploma Kesetiausahaan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada
 3. Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
 4. Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya DUA (2) tahun di dalam bidang berkaitan;
 5. Mahir berkomunikasi di dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia sama ada secara lisan dan bertulis;
 6. Mahir menggunakan Microsoft Office 365 dan seumpamanya.

Tugas & Tanggungjawab

 1. Bertanggungjawab dalam menguruskan jadual dan aktiviti Pengarah Eksekutif Perbadanan Usahawan Johor Sdn. Bhd. (PUJB);
 2. Menguruskan penjadualan harian dan mingguan pegawai;
 3. Menguruskan pentadbiran dan kewangan pejabat pegawai;
 4. Menguruskan perhubungan awam pegawai;
 5. Menguruskan temu janji pegawai;
 6. Menjaga kerahsiaan pegawai.

Pembantu

(Pembangunan Usahawan)

PENEMPATAN

Perbadanan Usahawan Johor Sdn. Bhd.

Syarat Kelayakan

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Memiliki kelayakan Diploma Pentadbiran Perniagaan / Pengurusan Perniagaan / Pentadbiran / Pengurusan Program / Keusahawanan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
 3. Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya DUA (2) tahun di dalam bidang berkaitan;
 4. Mahir berkomunikasi di dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia sama ada secara lisan dan bertulis;
 5. Mahir menggunakan Microsoft Office 365 dan seumpamanya;

Tugas & Tanggungjawab

 1. Bertanggungjawab dalam menyelaraskan program di bawah Perbadanan Usahawan Johor Sdn. Bhd. (PUJB);
 2. Membantu menderaf kertas kerja program;
 3. Membantu merangka, merancang dan menyelaras program;
 4. Membantu menjalinkan kerjasama yang baik bersama agensi, persatuan usahawan atau NGO;
 5. Membantu menyediakan surat atau memo yang berkaitan dengan program;
 6. Membantu membuat songsongan terhadap surat atau memo yang telah dikeluarkan.

Pembantu

(Pengurusan Aset & Infra)

PENEMPATAN

Perbadanan Usahawan Johor Sdn. Bhd.

Syarat Kelayakan

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Memiliki kelayakan minima Diploma atau Ijazah Sarjana Muda pengkhususan Kejuruteraan / Elektrikal yang diiktiraf atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
 3. Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya DUA (2) tahun di dalam bidang berkaitan;
 4. Mahir berkomunikasi di dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia sama ada secara lisan dan bertulis;
 5. Boleh bekerja di luar waktu pejabat dan pada hujung minggu;
 6. Menjalankan tugas-tugas atau ‘multi-tasking’ yang diarahkan oleh pihak pengurusan.
 7. Berkebolehan dalam penyambungan dan fasiliti elektrik.

Tugas & Tanggungjawab

 1. Mengurus premis lot komersil, rumah kedai dan kilang yang diuruskan dan dimiliki oleh SSI dan PUJB;
 2. Memastikan semua lot atau premis sentiasa disewa oleh penyewa yang layak dan bertanggungjawab;
 3. Memastikan semua lot premis bersiap sedia dari segi teknikal dan fasiliti premis;
 4. Membantu mendapatkan penyewa untuk premis yang masih kosong;
 5. Mempergiat dalam melakukan promosi bagi lot-lot kosong;
 6. Bertanggungjawab terhadap penyediaan dokumen bagi Perjanjian Penyewaan;
 7. Memastikan kutipan sewaan semasa dan tunggakan dijalankan;
 8. Menyediakan laporan bulanan kepada pihak SSI dan laporan-laporan lain yang diperlukan oleh pihak SSI;
 9. Menyediakan dan menjalankan keseluruhan proses bagi mendapatkan sebut harga atau tender bagi apa-apa kerja baik pulih yang diperlukan;
 10. Memeriksa keadaan unit yang baru diterima dari SSI;
 11. Menyemak kelayakan permohonan penyewa;
 12. Menyediakan bajet tahunan dan menyediakan laporan bulanan berkaitan dengan pengurusan di Jabatan Pengurusan Aset dan Infra;
 13. Memantau dan menjalankan tindakan penguatkuasaan yang perlu diambil kepada penyewa atas perlanggaran terma dan syarat perjanjian sewaan;
 14.  Melaksanakan arahan kerja dari Pengurus Besar dan Pengurusan Tertinggi dari semasa ke semasa.

Pembantu Am

(Pentabiran & Sumber Manusia)

PENEMPATAN

Perbadanan Usahawan Johor Sdn. Bhd.

Syarat Kelayakan

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Memiliki kelayakan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
 3. Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya DUA (2) tahun di dalam bidang berkaitan;
 4. Mahir berkomunikasi di dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia sama ada secara lisan dan bertulis;
 5. Mahir menggunakan Microsoft Office 365 dan seumpamanya;
 6. Berkemahiran dalam pemanduan kenderaan.

Tugas & Tanggungjawab

 1. Memastikan surat-surat yang diterima melaui pos, serahan tangan, email, faks dan apa jua kaedah penerimaan direkodkan ke dalam data;
 2. Surat-surat yang di terima haruslah diserahkan kepada setiausaha pengarah syarikat untuk diminitkan;
 3. Merekodkan surat-surat keluar dan masuk untuk tujuan semakan;
 4. Menghantar dokumen /surat di sekitar Johor Bahru atau Kawasan yang diarahkan;
 5. Menyelenggara kenderaan syarikat dari semasa ke semasa mengikut jadual iaitu servis, cukai jalan, insurans, pembersihan dan kerosakan;
 6. Menyediakan Permintaan Belian dan Memo Bayaran bagi jabatan pentadbiran;
 7. Menyediakan fail kenderaan, buku log pergerakan kakitangan dan buku log kenderaan bagi syarikat;
 8. Menyediakan dokumen pembayaran bagi utility, mesin air, pegawal keselamatan, percetakan, cukai dan petrol;
 9. Mengawal pergerakan penggunaan alat tulis, air mineral, merchandise PUJB, alatan pembersihan, setem dan keperluan pejabat;
 10. Membantu persiapan dan penyediaan penggunaan bilik seminar dan bilik mesyuarat di PUJB;
 11. Membuat tempahan alat tulis, air mineral, merchandise PUJB, alatan pembersihan dan keperluan pejabat;
 12. Mengumpul slip bayaran petrol dan Touch and Go, menyediakan laporan, membuat tuntutan bayaran bagi kegunaan petrol pada setiap bulan;
 13. Membuat tempahan makanan bagi mesyuarat atau program yang diadakan;
 14. Menguruskan hidangan jamuan bagi setiap mesyuarat dan program yang diadakan;
 15. Membuat label-label fail pentadbiran;
 16. Membantu tugas penyambut tetamu;
 17. Pemandu kenderaan kepada pengurus besar atau kakitangan PUJB;
 18. Melaksanakan arahan kerja dari Pengurus Besar dan Pengurusan Tertinggi dari semasa ke semasa.

Pembantu Am

(Pembersihan)

PENEMPATAN

Perbadanan Usahawan Johor Sdn. Bhd.

Syarat Kelayakan

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Memiliki kelayakan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
 3. Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya SATU (1) tahun di dalam bidang yang berkaitan;
 4. Boleh bekerja di pejabat PUJB yang terletak di daerah Kluang;
 5. Menguruskan kerja-kerja dengan berdedikasi dan sistematik;
 6. Mempunyai kemahiran berkomunikasi dan interpersonal;
 7. Berfikiran kreatif dan inovatif;
 8. Menjalankan tugas-tugas atau ‘multi-tasking’ yang diarahkan oleh pihak pengurusan.

Tugas & Tanggungjawab

 1. Membersihkan premis yang tidak digunakan;
 2. Menjaga segala fasiliti Pekan Rabu di Kluang untuk kegunaan pengunjung;
 3. Membantu kakitangan lain untuk membuat persiapan program dalaman pejabat;
 4. Melaksanakan tugas lain seperti yang diperlukan;
 5. Melaksanakan arahan kerja dari Pengurus Besar, Pengarah Eksekutif dan Pengurusan Tertinggi dari semasa ke semasa.

Pembantu Am

(Pembersihan)

PENEMPATAN

Perbadanan Usahawan Johor Sdn. Bhd.

Syarat Kelayakan

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Memiliki kelayakan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
 3. Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya SATU (1) tahun di dalam bidang yang berkaitan;
 4. Boleh bekerja di pejabat PUJB yang terletak di daerah Johor Bahru;
 5. Menguruskan kerja-kerja dengan berdedikasi dan sistematik;
 6. Mempunyai kemahiran berkomunikasi dan interpersonal;
 7. Menjalankan tugas-tugas atau ‘multi-tasking’ yang diarahkan oleh pihak pengurusan.

Tugas & Tanggungjawab

 1. Membersihkan ruang kerja, bilik-bilik seminar, ruang rehat, surau, ruang menunggu, bilik mesyuarat, café dan bilik pegawai;
 2. Membersihkan pejabat PUJB seperti tandas aras bawah, aras 1 dan aras 2 bagi lot 24, 26, 28 dan 30;
 3. Membersihkan pintu cermin dan tingkat bangunan.
 4. Membantu kakitangan untuk membuat persiapan program dalaman pejabat;
 5. Melaksanakan tugas lain seperti yang diperlukan;
 6. Melaksanakan arahan kerja dari Pengurus Besar, Pengarah Eksekutif dan Pengurusan Tertinggi dari semasa ke semasa.

Tempoh Permohonan

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Cara Permohonan

Permohonan hendaklah dikemukakan di :

Drop-Off Resume

Di Booth Permodalan Darul Ta’zim (PDT)

Festival Islam & Halal Antarabangsa Johor 2022

@Pavilion Kerajaan Negeri Johor,

Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor, Johor Bahru.

Sila masukan resume ke dalam sampul bersaiz A4. Sila tuliskan nama jawatan yang dipohon di bahagian kiri atas sampul tersebut.

Permohonan Yang Ditolak

Permohonan yang akan ditolak adalah seperti berikut :

 • Tidak memenuhi syarat dan kelayakan yang telah ditetapkan; atau
 • Maklumat yang dinyatakan tidak lengkap atau meragukan.

Catatan Am

 1. Calon yang tidak menerima sebarang jawapan 3 bulan selepas dari tarikh tutup pengiklanan jawatan kosong hendaklah menganggap permohonan anda adalah tidak berjaya.
 2. Calon yang berjaya dan melepasi saringan atau pemilihan akan dihubungi melalui e-mel bagi makluman tarikh temuduga serta penyediaan dokumen-dokumen yang diperlukan. Sila pastikan alamat e-mel masih aktif dan boleh digunakan.
 3. Segala urusan perbelanjaan berhubung dengan permohonan jawatan dan urusan temuduga adalah di atas tanggungjawab sendiri.
 4. Hanya calon yang berjaya di dalam urusan temuduga akan dihubungi. Sila pastikan nombor telefon dan e-mel masih aktif serta boleh digunakan.